“Đoàn kết, năng động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng phát triển”

banner 1
banner 2
KHEN THƯỞNG
LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
Nguyen Xuan Lam 31c

Ông:

Chủ tịch Công ty

Tran Quang 1cc

Ông:

Giám đốc Công ty