Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Tải về