Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hải Khánh

Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hải Khánh. Tải về